...

Algemene Voorwaarden Nobotel B.V.

voor mobiele telecommunicatiediensten

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatie- diensten van

 

NOBOTEL B.V.

 

In dit document leest u wat er allemaal geregeld is als u een mobiele telecommunicatiedienst van ons afneemt.

 

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit:

 

Informatie die alleen geldt voor uw mobiele aansluiting

Gedragscodes

Voor sommige diensten gelden naast deze Algemene Voorwaarden ook nog speciale gedragscodes. Het gaat dan om gedragscodes van andere partijen, waaraan wij ons moeten houden. Bijvoorbeeld de ‘Gedragscode voor betaalde mobiele internetdiensten’ en ‘transparantie mobiel datagebruik’. Voor deze gedragscodes verwijzen wij u naar de officiële websites van de voor u betreffende providers.

Meer informatie

Meer informatie over onze producten en diensten vindt u op onze website. We raden u aan regelmatig op onze website te kijken. Hebt u vragen over deze voorwaarden of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch, via email of via onze website contact op met onze Klantenservice.

1. Wanneer werkt de dienst.

Bij een mobiele dienst werkt de dienst vaak direct, nadat we de overeenkomst hebben gesloten. Soms werkt de dienst al voordat we uw aanvraag hebben geaccepteerd. In dat geval gaat het om een voorwaardelijke acceptatie. We kunnen de mogelijkheden van de dienst beperken, totdat we uw aanvraag definitief hebben geaccepteerd. Bijvoorbeeld door nummers te blokkeren die veel geld kosten om te bellen.

2. Wettelijke regels

Voor het gebruik van telefoonnummers gelden wettelijke regels. Die regels staan in het nummerplan telefoon- en ISDN-diensten op www.overheid.nl. In het plan staat bijvoorbeeld dat 06-nummers alleen voor mobiele telefonie gebruikt mogen worden en niet voor geautomatiseerde toepassingen. Dat zijn bijvoorbeeld slimme energiemeters, navigatiesystemen en dongels voor internet op een laptop of tablet. U mag een nummer niet gebruiken in strijd met de wettelijke regels. Wilt u uw aansluiting toch voor zo’n toepassing gebruiken, dan kunnen we maatregelen nemen. Bijvoorbeeld uw 06-nummer omzetten naar een nummer dat wel geschikt is voor zo’n toepassing, zoals een 097-nummer.

3. Nummerwijziging

Wij kunnen een nummer wijzigen als:

 • Er wijzigingen zijn in een nationaal nummerplan.
 • De Autoriteit Consument en Markt iets verandert in de nummertoewijzing.
 • Er wijzigingen zijn in een dienst en/of in een mobiel netwerk.
 • Er andere gevallen zijn die een nummerwijziging nodig maken.

Wijzigen we een nummer? Dan laten we dit 3 maanden van tevoren weten, tenzij dat niet kan.

Als we iets veranderen aan een dienst of aan het netwerk

We kunnen een dienst veranderen of beëindigen om bedrijfseconomische redenen. Dat kunnen we ook doen, omdat we dan voldoen aan regels die in of volgens de wet gesteld worden. En/of zodat we blijven voldoen aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek.

We doen ons best om wijzigingen door te voeren, zonder dat dat gevolgen heeft voor de dienst en de door u gebruikte apparaten. Als dat niet kan en als we voorzien dat de wijziging gevolgen voor u heeft, laten we dat vooraf weten. Dat doen we zo snel mogelijk en in ieder geval 1 maand van tevoren.

 

Als we met een dienst stoppen, laten we u dat zo snel mogelijk weten. U hoort het in ieder geval 1 maand van tevoren. Denken we dat een wijziging grote gevolgen voor u kan hebben? Dan nemen we, als dat kan, een langere termijn. We laten u dan minimaal 3 maanden van tevoren weten dat we met de dienst stoppen. Als dat kan, bieden we u een vervangende dienst. Uw overeenkomst met ons eindigt uiterlijk op de datum waarop we met de dienst stoppen.

4. Wat moet u weten als u de dienst gebruikt

4.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw dienst

Als u een dienst van ons afneemt, bent u als klant verantwoordelijk voor het gebruik. Ook als iemand anders uw dienst gebruikt en u dat niet weet of er geen toestemming voor hebt gegeven. Alle kosten door het gebruik van uw dienst betaalt u. Heeft het elektronisch communicatieverkeer er last van dat u de dienst gebruikt? Of van apparaten die u hebt aangesloten en die niet door ons geleverd zijn, maar door u uitgekozen? Bijvoorbeeld omdat zij storing veroorzaken? Dan bent u verplicht om de instructies op te volgen die we u geven. Als die instructies financiële gevolgen hebben, moet u die accepteren.

4.2 Gedragsregels

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende regels houdt:

 • Onze diensten zijn bestemd voor eigen, redelijk en normaal gebruik. Daarmee bedoelen we persoonlijk gebruik voor privedoeleinden. Of als het diensten zijn die gericht zijn op zakelijke klanten: voor gewoon zakelijk gebruik. We vertrouwen erop dat u onze diensten alleen op die manier gebruikt.
 • U mag alleen apparaten aansluiten die voldoen aan de wettelijke vereisten die voor apparaten gelden. Bijvoorbeeld eisen op het gebied van veiligheid. Zo brengt u de werking van ons netwerk niet in gevaar.
 • We vertrouwen erop dat u en onze medewerkers elkaar altijd met respect behandelen.
 • We vertrouwen erop dat u de dienst niet gebruikt op een manier die strafbaar is of onrechtmatig tegenover ons en/of een ander persoon of bedrijf. Strafbaar en/of onrechtmatig gebruik zijn:
 • Versturen van spam
 • Openbaar maken of verspreiden van kinderporno of andere strafbare porno
 • Verspreiden van (computer)virussen of andere bestanden die de (goede) werking van onze software of die van anderen kunnen beschadigen
 • Bedreigen van personen
 • Illegaal downloaden
 • Zonder toestemming het adres van iemand gebruiken waardoor het lijkt alsof u de afzender van een bepaald bericht bent
 • Iemand anders lastigvallen of inbreuk maken op de rechten en hetpersoonlijk leven van iemand anders
 • Storingen of overlast veroorzaken
 • Hacken
 • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van ons en/of derden
 • Uw nummer gebruiken op een manier die in strijd is met de wettelijke regels die voor het gebruik van nummers gelden.

Houdt u zich niet aan deze regels voor redelijk gebruik van uw dienst? Dan kunnen we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld het tijdelijk stopzetten van de dienst of het opzeggen van de overeenkomst.

5. Tarieven en vergoedingen

5.1 Onze tarieven

Voor de diensten die u bij ons afneemt, moet u de vastgestelde tarieven betalen. De tarieven kunnen bestaan uit de volgende bedragen:

 • Een eenmalig bedrag, bijvoorbeeld aansluitkosten of activatiekosten
 • Een bedrag dat u periodiek betaalt, vaak per maand, bijvoorbeeld abonnementsgeld
 • Vergoedingen voor het gebruik van de dienst, bijvoorbeeld als u belt buiten uw bundel
 
Bij het vaststellen van de bedragen die u aan ons moet betalen, zijn onze en de door de provider verstrekte gegevens beslissend, tenzij u aantoont dat deze gegevens niet kloppen. Bij het vaststellen van deze gegevens zijn we zo zorgvuldig als u van ons kunt verwachten.
 
Indien providers tarieven verhogen in verband met een indexering, zijn wij hierin volgend. Het moment van een dergelijke prijsaanpassing verschilt per merk en dienst. Wij zullen hierover altijd tijdig (tenminste 1 maand van tevoren) informeren.

5.2 Als uw abonnement start tussen 2 factuurperiodes

We hebben vaste factuurperiodes. Ligt het moment van aansluiting tussen 2 factuurperiodes? Dan brengen we voor elke dag 1/30e deel van het maandbedrag in rekening. Uw bundeltegoed berekenen we door te kijken naar hoeveel dagen er zitten tussen het moment dat we u aansluiten en het moment dat de volgende factuur komt. U neemt het abonnement bijvoorbeeld op de 16e van de maand terwijl de factuurperiode van de 1e tot de laatste dag van de maand loopt. Dan betaalt u voor die maand alleen voor de periode tussen de 16e van de ene maand en de 1e van de volgende maand en krijgt u over die periode bundeltegoed. Tenzij we iets anders met u hebben afgesproken.

6. Zo betaalt u

6.1 De factuur

U krijgt van ons een digitale factuur op een vast terugkerend moment. We kunnen kosten in rekening brengen als we genoodzaakt zouden zijn u op een andere manier dan digtaal een factuur te sturen.

6.2 Incasso

Het bedrag dat u ons moet betalen, schrijven we van uw rekening af via automatische incasso. Tenzij we anders met u zijn overeengekomen. Op de factuur vermelden wij binnen welke termijn we het factuurbedrag afschrijven.

 

We kunnen vragen dat u eenmalige vergoedingen en abonnementsgeld vooruitbetaalt. In bijzondere gevallen kunnen we tussentijds bedragen in rekening brengen. Bijvoorbeeld als u een bepaalde dienst in een korte periode bovengemiddeld veel hebt gebruikt.

6.3 Betalingstermijn

De betalingstermijn staat op de factuur. Indien er geen betalingstermijn zou zijn vermeld, is die termijn 14 dagen na de factuurdatum.

6.4 Als u niet op tijd betaalt

Als de betalingstermijn voorbij is en u niet hebt betaald, krijgt u een betalingsherinnering. Hebt u niet betaald als de termijn in die betalingsherinnering voorbij is, dan kunnen we de dienst uitzetten. We kunnen u dan ook de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Lukt het meerdere keren niet om automatisch te incasseren? Dan brengen wij hiervoor mogelijk administratiekosten in rekening. Tevens kunnen wij u overzetten naar een andere manier van betalen, daaraan kunnen extra kosten verbonden zijn, die u moet betalen.

6.5 Als u het niet eens bent met de factuur

Bent u het niet eens met de bedragen die we u in rekening brengen? Dan moet u dat binnen 30 dagen na de factuurdatum aan ons laten weten. Als die 30 dagen voorbij zijn, gaan we ervan uit dat u het eens bent met de factuur. Als u bezwaar maakt tegen de factuur mag u alleen het gedeelte waar u het niet mee eens bent tijdelijk niet betalen. De rest van de factuur moet u op tijd betalen. Hebt u ons al vaker laten weten dat u het niet eens bent met de factuur en blijkt elke keer dat de factuur wel gewoon klopt? Dan kunnen we u vragen te betalen voor het onderzoek dat we doen naar uw facturen.

6.6 Als we twijfelen of u kunt betalen

Als we goede redenen hebben om te twijfelen of u uw (toekomstige) facturen betaalt, kunnen we u vragen om zekerheid te geven. Dat betekent dat we u bijvoorbeeld vragen om een borgstelling, waarborgsom of bankgarantie. Een goede reden is bijvoorbeeld dat u eerdere facturen niet hebt betaald. Of als u in een beperkte periode bovengemiddeld veel moet betalen voor het gebruik van een dienst. Vragen we daarom, dan bent u verplicht om de gevraagde zekerheid binnen de gestelde termijn aan ons te geven.

7. Tijdelijk stoppen van de dienstverlening

Houdt u zich niet aan de overeenkomst? Dan kunnen we de dienst tijdelijk stoppen. Dat kan alleen als we daar goede redenen voor hebben. We laten u dit van tevoren weten, tenzij het redelijk is dat dat niet van ons gevraagd kan worden. Als u binnen de door ons gestelde termijn uw verplichtingen alsnog nakomt, starten we de dienst weer. We kunnen in dat geval kosten in rekening brengen. Ook als we de dienst tijdelijk stoppen, blijft u verplicht om de overeengekomen bedragen te betalen.

8. Wijziging van uw overeenkomst

8.1 Wijzigen door ons

We kunnen de overeenkomst en de afgesproken tarieven wijzigen. Als we dat doen, laten we u dat minimaal 1 maand van tevoren weten.

 

8.2 Zelf uw abonnement wijzigen

Tijdens de minimumduur van uw overeenkomst kunt u uw abonnement alleen wijzigen met onze toestemming.

 

8.3 Verhuizen

Wijzigingen in uw (factuur)adres moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven.

9. Opzeggen of beeïndigen van uw abonnement

9.1 Opzeggen bij of na de minimumduur van uw abonnement

U kunt aan het einde van de minimumduur van de overeenkomst uw abonnement opzeggen. U moet daarbij rekening houden met de opzegtermijn. Die is bij een abonnement 1 volledige kalendermaand. Loopt de minimumduur van uw abonnement bijvoorbeeld op 1 november af, dan dient u uiterlijk 1 oktober op te zeggen. Doet u dit niet dan loopt de overeenkomst door. U kunt dan maandelijks opzeggen.

 

9.2 Tussentijds opzeggen

De overeenkomst kan alleen tussentijds worden opgezegd:

 

 • Als we iets aan de overeenkomst of aan de tarieven veranderen en u daardoor de overeenkomst kunt opzeggen. Meer daarover leest u hieronder.
 • Als we onze verplichtingen niet nakomen en de niet-nakoming zo ernstig is dat het terecht is dat u opzegt.
 • Bij overlijden

 

Als u opzegt, vervallen alle tegoeden die u misschien nog hebt. Bijvoorbeeld uw bundeltegoed.

 

9.3 (Tussentijds) opzeggen als u het niet eens bent met een wijziging

Veranderen we iets aan de overeenkomst of aan de tarieven en bent u het niet eens met zo’n wijziging? Dan kunt u de overeenkomst in veel gevallen zonder kosten schriftelijk opzeggen. Dat kan met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat. Uw opzegging moet voor de ingangsdatum van de wijziging bij ons binnen zijn.

 

U kunt de overeenkomst niet (tussentijds) opzeggen als

 

 • De wijziging geen gevolgen voor u heeft of in uw voordeel is.
 • U de wijziging kunt weigeren.
 • We de wijziging bij het sluiten van de overeenkomst met u hebben afgesproken. Bijvoorbeeld een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie.
 • De wijziging door de overheid verplicht is.
 • Het om andere gevallen gaat waarin dit niet door wet- en regelgeving verplicht wordt.

 

9.4 Als u overstapt naar een andere aanbieder en uw nummer wilt houden

Stapt u over naar een andere aanbieder en zegt u een overeenkomst voor een dienst op, waarbij we nummerbehoud aanbieden? Dan kunt u het nummer meenemen naar uw nieuwe aanbieder. Als u dit wilt, moet u dit direct en duidelijk aangeven tijdens het opzeggen. Ook moet u ons alle informatie geven die we nodig hebben. We kunnen voorwaarden stellen aan onze medewerking. Bijvoorbeeld als u nog in de minimumduur van uw contract zit. Dan kunnen we als voorwaarde stellen dat u eerst een afkoopsom betaalt. Of als u nog openstaande facturen hebt, kunnen we u vragen die eerst te betalen.

 

Zegt u de overeenkomst op,omdat we de overeenkomst wijzigen? Ook dan moet u het direct als u opzegt aangeven als u uw nummer wilt meenemen naar een andere aanbieder. Hebt u nog geen overeenkomst gesloten met een andere aanbieder? Dan kunt u een voorlopig verzoek om nummerbehoud doen. U geeft dan eerst aan dat u uw nummer wilt houden. Daarna moet u uiterlijk binnen 2 weken nadat de wijziging ingaat een definitief verzoek om nummerbehoud doen. U moet daarbij aangeven of u uw nummer inderdaad wilt meenemen en naar welke andere aanbieder u uw nummer wilt meenemen.

 

Uw overeenkomst met ons stopt op het moment dat uw nummer wordt overgezet naar uw nieuwe aanbieder. Hierdoor kan een overeenkomst eindigen, nadat de wijziging ingaat. De gewijzigde voorwaarden en/of tarieven gelden dan voor uw overeenkomst.

 

Hebt u niet op tijd een definitief verzoek voor nummerbehoud gedaan? Of hebt u niet op tijd alle informatie aan ons gegeven om uw verzoek uit te voeren? Dan gaan we ervan uit dat u de opzegging hebt ingetrokken. Tenzij u duidelijk hebt aangegeven dat de beëindiging ook in dat geval geldt. Uw overeenkomst loopt dan door onder de gewijzigde voorwaarden en tarieven.

 

Stapt u over van een andere aanbieder naar ons? En neemt u een dienst waarbij u uw telefoonnummer kunt houden? Dan kunt u uw nummer van uw vorige aanbieder meenemen. Dat kan alleen als uw huidige aanbieder ook meewerkt aan nummerbehoud.

 

9.5 Wanneer kunnen wij de overeenkomst beëindigen?

Bij een abonnement kunnen we uw overeenkomst opzeggen aan het einde van de minimumduur van uw abonnement en daarna. We houden daarbij rekening met de opzegtermijn. Die is bij een abonnement 1 kalendermaand.

 

We kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen als:

 

 • U failliet gaat of surseance van betaling voor u is aangevraagd.
 • Voor u de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is aangevraagd.
 • U handelingsonbekwaam bent, onder bewind bent gesteld of op een andere manier niet zelf meer uw geld mag beheren.
 • U uw verplichtingen uit deze overeenkomst of uit een andere overeenkomst met ons niet nakomt en het daardoor terecht is dat we de overeenkomst beeïndigen.
 • U een betalingsherinnering van ons hebt gekregen en u ook binnen de daarin genoemde termijn niet hebt betaald.

 

Beeïndigen we uw overeenkomst tussentijds omdat u uw verplichtingen niet nakomt of niet hebt betaald? Dan kunnen we u de kosten voor het abonnement voor de minimumduur in rekening brengen.

 

Als we een dienst beeïndigen, eindigt de overeenkomst voor die dienst ook uiterlijk op diezelfde datum. De overeenkomst kan zonder de dienst niet doorlopen.

10. Zo is onze en uw aansprakelijkheid geregeld

10.1 Wanneer zijn we aansprakelijk?

We zijn alleen aansprakelijk voor schade als die schade is ontstaan door een tekortkoming die volgens de wet of volgens de geldende opvatting aan ons toerekenbaar is.

 

10.2 Wanneer zijn we niet aansprakelijk?

We zijn niet aansprakelijk voor schade die hierboven niet genoemd wordt. Gebruikt u de dienst voor uw beroep of bedrijf? Dan zijn we niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld winst of besparingen die u misloopt, verlies van gegevens, leegloop van personeel, goodwill of boetes en vergoedingen die u aan anderen moet betalen. Fouten van andere aanbieders kunnen ons niet aangerekend worden. Bijvoorbeeld aanbieders van netwerken en diensten waarmee onze mobiele netwerken direct of indirecht mee zijn verbonden. Of aanbieders van contentdiensten, zoals apps en televisiediensten.

 

10.3 Wanneer bent u aansprakelijk?

U bent aansprakelijk voor schade als die schade is ontstaan door een tekortkoming die volgens de wet of volgens de geldende opvatting aan u toe te rekenen is.

 

Zijn er anderen die vinden dat ze recht op schadevergoeding hebben door het gebruik dat van uw diensten is gemaakt. Dan vrijwaart u ons daartegen.

 

10.4 Melden van schade

Schade moet u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken nadat u deze had kunnen ontdekken, schriftelijk aan ons doorgeven. Als u dat niet binnen die termijn doet, hebt u geen recht op een vergoeding.

11. Contractovername

U kunt uw contract en de rechten en verplichtingen die u volgens uw contract hebt alleen door iemand laten overnemen als we u daarvoor schrijftelijk toestemming hebben gegeven. We kunnen voorwaarden aan die toestemming verbinden.

 

We kunnen onze rechten en verplichtingen aan een ander bedrijf overdragen als we (een onderdeel van) ons bedrijf overdragen.

12. Informatie over uw Mobiele aansluiting

Specifieke eigenschappen van mobiele telecommunicatie

 

Bij mobiele telecommunicatie gaat het transport van gegevens helemaal of voor een deel door de ether. U accepteert dat iemand anders de getransporteerde gegevens kan opvangen. We passen technieken toe of ondersteunen technische standaarden van de gebruikte mobiele netwerken die het raadplegen van verzonden gegevens door anderen bemoeilijken.

 

Bij mobiele telecommunicatie is het opbouwen van een verbinding en de kwaliteit van een verbinding niet overal en altijd hetzelfde. De verschillen komen onder andere door de gebruikte mobiele apparaten en de radiobedekking van het gebruikte mobiele netwerk. Die radiobedekking kan beïnvloed worden door onder andere de locatie of de aanwezigheid in of van een gebouw. Verder zijn de hoeveelheid telecommunicatieverkeer en de atmosferische omstandigheden van invloed.

 

Als het nodig is om verstoppingen in ons netwerk te voorkomen, kunnen we voorrang geven aan bepaalde soorten verkeer. Uitgangspunt daarbij is dat dezelfde soorten verkeer gelijk worden behandeld.

13. Uw SIM-kaart

13.1 Gebruik van uw SIM-kaart

U krijgt een SIM-kaart als u die nodig hebt voor het gebruik van de dienst. De SIM-kaart blijft van ons. Wijzigen we de technische eigenschappen van uw SIM-kaart? Of is uw SIM-kaart verouderd? Dan kunnen we uw SIM-kaart omruilen. Ook kunnen we de technische eigenschappen of instellingen van uw SIM-kaart (op afstand) wijzigen.

We kunnen beveiligingscodes gebruiken voor het gebruik van, de toegang tot of de betaling van vergoedingen voor diensten en/of contentdiensten van anderen.

U moet de SIM-kaart zo goed mogelijk beschermen tegen onbevoegd gebruik, diefstal of beschadiging. De beveiligingscodes van de SIM-kaart moet u geheimhouden. U mag deze niet op of in de buurt van de SIM-kaart bewaren.

Zodra uw overeenkomst voor een mobiele dienst eindigt, moet u ervoor zorgen dat de SIM-kaart onbruikbaar wordt. Bijvoorbeeld door de SIM- kaart door te knippen.

 

13.2 SIM-kaart blokkeren bij diefstal of vermissing

Bij diefstal, vermissing of als u denkt dat iemand zonder uw toestemming uw SIM-kaart of de beveiligingscodes heeft gebruikt, kunt u ons vragen uw abonnement te blokkeren. Dat kan 7 dagen per week. We blokkeren uw abonnement dan zo snel mogelijk. Tot uw SIM-kaart is geblokkeerd, moet u de kosten van het gebruik van uw aansluiting betalen. Over de periode dat uw abonnement geblokkeerd is, betaalt u geen kosten voor het gebruik van uw aansluiting, maar wel abonnementskosten.

 

U kunt ons vragen een blokkering op te heffen. We kunnen daar kosten voor in rekening brengen. Als we blokkeren, kunnen daardoor bepaalde instellingen of gegevens van uw dienst verloren gaan.

14. Uw mobiel gebruiken in het buitenland

14.1 Gebruik in het buitenland (roaming)

De meeste mobiele diensten kunt u ook in het buitenland gebruiken. Dat wordt ook wel roaming genoemd. We kunnen de gebieden wijzigen waar u in het buitenland uw dienst kunt gebruiken. Ook kunnen we veranderen welke aanbieders u kunt gebruiken. En we kunnen wijzigen welke diensten in het buitenland worden aange-boden. Als u de diensten van een buitenlandse aanbieder gebruikt, gelden de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften van die aanbieder. Wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Gebruikt u mobiel internet in het buitenland, dan noemen we dat dataroaming. De mogelijkheden, tarieven en voorwaarden verschillen per dienst. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u dit bij onze klantenservice opvragen.

 

14.2 Roam like home

In de meeste landen in Europa betaalt u voor bellen, sms’en en internetten hetzelfde als in Nederland. Dat noemen we ‘Roam Like Home’. Dit geldt in elk geval voor alle landen binnen de EU en ook voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen. U betaalt alleen hetzelfde tarief als u kunt laten zien dat u in Nederland woont of wanneer u een duurzame band met Nederland hebt. Bijvoorbeeld omdat u in Nederland werkt of een bedrijf hebt of als u een opleiding in Nederland volgt. Vraagt u een abonnement aan waarmee u in het buitenland kunt bellen, sms’en of internetten? Dan kunnen we u vragen om gegevens die nodig zijn om te bepalen of u de ‘Roam Like Home’-tarieven kunt gebruiken. Hebt u al een abonnement waarbij u de ‘Roam Like Home’-tarieven gebruikt? Dan kunnen we af en toe controleren of u nog steeds een duurzame band hebt met Nederland. Bijvoorbeeld door te kijken naar het bel-, sms- of internetgebruik in de EU. Twijfelen we of u nog aan de voorwaarden voldoet? Dan laten we dat aan u weten. U kunt dan binnen 2 weken uw gedragspatroon aanpassen. Of u kunt ons op een andere manier laten zien dat u aan de voorwaarden voldoet. Lukt dat niet dan kunnen we maatregelen nemen. We kunnen dan bijvoorbeeld een toeslag rekenen voor dataroaming.